Algemene voorwaarden

Inschrijven

Voor alle sportactiviteiten bij Fitworld, dient u een inschrijfformulier in te vullen. Het abonnement van de members met een jongeren-abonnement (t/m 25 jaar), zal bij het bereiken van de leeftijd van 26 automatisch worden omgezet naar het reguliere tarief. Alle abonnementen hebben een doorlopend karakter. U dient zich dus af te melden, c.q. het lidmaatschap op te zeggen wanneer u niet meer wenst deel te nemen aan de activiteiten. De voorwaarde van een gezinsabonnement, is dat alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen. Zodra dit niet het geval meer is, vervalt het recht op het gezinsabonnement.

 

Toepasselijkheid 

Alle clubleden kunnen het lidmaatschapsreglement terugvinden hier op de site. De balie verstrekt graag een papieren exemplaar indien gewenst. Clubleden worden geacht dit reglement voor ondertekening te hebben doorgelezen en verklaren middels ondertekening van dit contract het reglement en de daaraan verbonden voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren. De directie is gerechtigd indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat de onderhavige voorwaarden en het reglement te wijzigen en/of aan te passen.

 

Toegang

U heeft alleen toegang tot de trainingszaal met een geldig lidmaatschap, en dus geldige Clubpas. Het is niet toegestaan om met buiten gedragen schoenen te sporten, tenzij ze schoon zijn. Ook is tijdens het sporten een handdoek verplicht.

Bij verlies van de Clubpas berekenen wij € 12,50 voor een nieuwe pas.

 

Mutaties

Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een andere abonnementsvorm.

Voor alle wijzigingen van uw abonnement, dient u een mutatieformulier in te vullen, dit formulier is verkrijgbaar aan de balie. Alle wijzigingen dienen minimaal twee weken voor het eind van de lopende abonnementsmaand doorgegeven te worden.

 

Ziekte

Bij een langere ziektetermijn (zoals blessure, operatie e.d.) kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet. U dient hiervoor een doktersverklaring of ander soort bewijs voor te leggen, waaruit blijkt dat u niet mag of niet in de mogelijkheid bent om te sporten. Het abonnement zal dan, in overleg, tijdelijk onderbroken kunnen worden voor de periode van 1, 2 , of 3 maanden. De minimale contractduur schuift in deze situatie dan ook op.

 

Opzeggen

Het opzeggen van een abonnement dient tenminste 1 maand voor de ingang van de volgende betalingsperiode te geschieden. Dit houdt in dat in het geval van betaling per maand (via incasso) een opzegtermijn van 1 maand geldt (gebaseerd op incassodatum, niet per de 1e van de maand) en dat bij betaling per kwartaal het niet mogelijk is te stoppen midden in een betalingsperiode. Het opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een mutatieformulier bij onze receptie. Een telefonische of mondelinge opzegging/ per email geldt niet. Niet of niet tijdig opzeggen betekent automatisch dat u nog een afgesloten abonnementstermijn moet voldoen. Wanneer u het abonnement heeft opgezegd, ontvangt u ten alle tijden een bevestiging per email naar het bij ons bekende emailadres van u.

 

Betalingen

Kiest u voor contante betaling, dan dient u telkens het abonnementsgeld voor 3 maanden vooraf te voldoen. Kiest u voor betaling per automatische incasso, dan zijn er diverse mogelijkheden. (per maand, per kwartaal etc). Wij behouden ons het recht de tarieven tussentijds te wijzigen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd.

Na de eerste termijn van 6 c.q. 12 maanden wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een maand. Deze verlengingsmaand bedraagt het contributiebedrag van het 6 maanden contract.

 

Lesuren

Het aantal fitnesstrainingen waar u volgens uw abonnement recht op heeft, kunt u zelf indelen over de gehele maand. Niet gevolgde lesuren kunt u dus in die maand zelf inhalen. Echter aan het eind van de maand vervallen deze tegoeden. U kunt geen tegoeden meenemen naar de volgende maand.

 

Achterstand

Bij achterstanden worden geen mutaties verwerkt. De contributiebedragen lopen door, totdat de achterstand is betaald. Per niet uitvoerbare incasso rekenen wij € 3,50 incassokosten. Mocht een incasso niet lukken en er is geen contact geweest met de club, dan is Fitworld gerechtigd om de incasso te herhalen.

Bij 3 keer niet kunnen incasseren, moet worden overgegaan op contante betaling per 3 maanden. Bij aanmanen van contante betalers rekenen we € 9,95 administratiekosten. Alle oninbare vorderingen zullen worden doorgesluisd naar het Van Hoek-incassobureau, zij zullen de gehele abonnement c.q. contractperiode aan u vorderen. De kosten van het incassobureau zijn voor rekening van de abonnementhouder.

 

Aansprakelijkheid 

Leden en bezoekers maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de clubfaciliteiten. De club sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of een van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het verblijf op de club, waarbij al dan niet gebruikt wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Ieder lid vrijwaart “de club” voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in “de club” ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid. “De club” is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen, brand of enig ander schade veroorzakende gebeurtenissen.

 

Beëindiging van het lidmaatschap 

De directie van “de club” behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het lidmaatschap ongeacht het soort lidmaatschap voor opzegging te beëindigen in één van onderstaande gevallen:

a. zonder waarschuwing vooraf. Indien een lid de voorwaarden en het reglement van “de club” ernstig en/of herhaaldelijk schendt, dan wel zich naar het oordeel van de directie misdraagt. Hierbij volgt geen restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden.

b. met een schriftelijke waarschuwing vooraf, indien betalingen voortkomend uit het lidmaatschap 30 dagen na vervaldatum nog niet zijn.

 

Overige bepalingen 

De leden geven de directie toestemming om fotografische of andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen en het lesrooster aan te passen zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave. “De club” zal trachten de leden vooral hiervan op de hoogte te brengen.

 

Student / jongeren abonnement

De studenten voordeel abonnementen zijn bestemd voor scholieren van de middelbare school, zowel als voor voltijd studenten,alsook jongeren t/m de leeftijd van 25 jaar.
De student wordt gevraagd naar een schoolpas, een OV kaart, of een ander geldig document waaruit dit blijkt. 
Deeltijd, thuis, of avondstudies vallen NIET onder deze regel. Zodra de student stopt met studie, of is afgestudeerd, dus geen student meer is, vervalt het voordeelabonnement en dient de klant deze om te zetten naar een regulier abonnement. Ook wanneer de leeftijd van 26 bereikt wordt, dient de klant dit te melden aan de balie, en het abonnement om te zetten naar een regulier abonnement.

 

Gezinsabonnement

De deelnemers/ aanvragers van een gezins- voordeel abonnement, dienen allemaal onder 1 huishouden te vallen, ofwel op 1 adres te wonen, en te zijn ingeschreven.

 

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fitworld beoordeeld en beslist.

 

 

Fitworld @Facebook